►портал ЗА бременността, раждането и майчинството

 

Рейки енергията - мощна допълваща терапия

Тялото на човек е в състояние да поддържа физиологичното си здраве чрез процес, наречен хомеостаза, отговаряща за всички видове цялост – физическа, емоционална, умствена, енергийна, социална и глобална.


Рейки енергията - мощна допълваща терапия

Когато пренебрегваме потребностите на своето тяло, това поражда разединение в самото тяло и между него и околната среда, а породената дезорганизация води до безпорядък в системата, който от своя страна се проявява като заболяване.

Deteto.info

Накратко, връзката ум - тяло поражда ред и лекота; разединението води до безпорядък и болест.
Постоянната обратна връзка между ума и тялото освобождава мускулите и нервните влакна, носещи информация от мозъка към органите, като по този начин освобождава и насъбралата се болка – физическа и емоционална, стара и нова.

Научно обяснение на Рейки енергията

Deteto.info

Учените  са открили, че в тялото протича електрически ток. Този ток тече по нервната система и е един от начините, по които тялото се саморегулира. Нервната система е свързана с всеки орган и тъкан в тялото и чрез нея от главния мозък пътуват сигнали, които регулират всички телесни функции.
Благодарение на физиологичния разтвор на кръвта, електрически ток тече и от сърцето по кръвоносната система.
Електрически потоци текат във всички клетки и около всички клетки на тялото. Много от телесните клетки в действителност съдържат течни кристали. Когато върху кристалите бъде упражнен натиск, възниква пиезоелектрически ефект. Следователно течните кристали в тялото непрекъснато пораждат електрически ток. Токът често е кохерентен, тоест, подобно на лазера, всички честоти на дадено място са съгласувани.
Лазероподобните вибрации могат да пътуват в тялото и да се излъчват навън. Така се получава и лечебният ефект при биенето на барабани. Когато въздушните вълни, създадени от биенето на барабани, достигнат до телесните тъкани, създават се ритмични електрически потоци и полета, въздействащи върху биологичната активност на тъканите.
Съществува и втора нервна система, наречена периневрий, която се състои от един пласт съединителна тъкан, обвиваща нервната система. Робърт О. Бекер я описва в серия от статии. Повече от половината мозъчни клетки са периневрийни клетки. Периневрият въздейства върху електрическия ток. Той се управлява от мозъчните вълни и участва непосредствено в лечебния процес. Когато някоя част от тялото е увредена, периневралната система генерира електрически потенциал в увреденото място и алармира тялото за увреждането. Лекуването на увреждането довежда до промяна на електрическия потенциал. Периневралната система е много чувствителна и реагира и към външни магнитни полета.
Когато по даден проводник протича електрически ток, около проводника се образува електромагнитно поле. Електрическите токове, които текат в човешкото тяло създават магнитни полета, наречени биомагнитни полета, които пронизват и обгръщат човешкото тяло. Биомагнитните полета могат да бъдат измерени от чувствителни магнитометри.
Сърцето притежава най-силното биомагнитно поле. То е било измерено от разстояние 4.5 метра. Мозъкът и всички органи на тялото имат собствени биомагнитни полета, образувани около тях. Полетата пулсират с различна честота и си взаимодействат. Когато е здрав даден орган той има специфична честота, а когато е болен, честотата се променя. Сборът от всички биомагнитни полета образува едно голямо съставно биомагнитно поле, което обгръща тялото.
Полетата взаимодействат с другите полета, намиращи се в близост до тялото, включително полетата на другите хора. Принципът се нарича индукция и означава, че едно магнитно поле може да въздейства върху друго магнитно поле, предизвиквайки промени в неговото поле и променяйки силата и честотата на електрическия ток, който тече по неговия проводник. Биомагнитното поле на даден човек въздейства върху биомагнитното поле на околните. В резултат то може да повлияе върху психическото им благополучие, както и върху функционирането на органите и тъканите.
Ръцете също са обградени от биомагнитни полета. Правени са измервания на биомагнитното поле на ръцете на работещите с Рейки енергия терапевти по време на лечебни сесии и е установено, че то е много по-силно от това на обикновените хора. Лечебната енергия на ръцете се генерира поне отчасти от периневралната система. Системата обгръща нервните влакна и е пътят за насочване на електрическите токове. Токовете се модулират от мозъчните вълни, които на свой ред се контролират от таламуса.
Когато един работещ с Рейки енергия терапевт постави ръцете си близо до болния орган и започне лечебна сесия, биомагнитното поле, което се излъчва от ръцете му, е много по-силно от това, излъчващо се от болния орган. Честотата на биомагнитното поле на ръцете на терапевта започва да пулсира със здравословната честота, от която се нуждае съответния орган. Така то индуцира лечебни честоти в полето на болния орган, принуждавайки го отново да настрои честотите си в рамките на здравословния за него обхват. Настройването на свой ред влияе върху елекрическите токове, които протичат в клетките и нервната система около органа, както и върху биологичните процеси, протичащи в него, което довежда до създаване на лечебен процес.
Научните изследвания са установили някои от лечебните честоти за различните тъкани в тялото. Например нервните клетки се лекуват при честота от 2 херца, костите – при честота 7 херца, сухожилията – 10 херца, а капилярите – 15 херца.
Терапията с Рейки енергията може да събуди един вътрешен аспект във всеки от нас, да събуди едно ниво на  познание, относно целостта, благополучието и лечението, идващо от едно свръхсъзнание, намиращо се в нас.  Следователно Рейки енергията потвърждава идеята, че хората притежават скрит потенциал, който в повечето хора е в латентно състояние, но може да бъде събуден.
Свърхсъзнанието може да управлява функционирането на таламуса и перинавралната нервна система, за да генерира Рейки енергия и с помощта на ръцете на терапевта да я насочва към засегнатото място. 
Рейки е безопасна, деликатна, неагресивна лечебна техника с полагане на ръце, прилагана, без да включва натиск, манипулация или масаж. Тя обаче е много повече от физическа терапия. Рейки е холистична система за балансиране, лечение и хармонизиране на всички аспекти на човека – тяло, ум, емоции и дух – и може да се използва също за поощряване на личностното и духовно осъзнаване и израстване.
Японската дума Рейки се превежда като „Универсална енергия на Жизнената сила”.
Рейки е безвредна помагаща енергия, използвана като допълваща терапия към традиционното лечение на болката и различните заболявания!
Когато тялото е слабо, поради внезапен срив или продължително боледуване, Рейки енергията може да го снабди с голям и укрепващ запас от жизненост, който помага на органите да възстановят нормалните си функции. На едно по-дълбоко ниво Рейки енергията може да освободи съзнанието на човека от отрицателните мисли, чувства и спомени, като го балансира и по този начин стига до нивото на причината за болестта и я лекува, създавайки един непрекъснат лечебен процес.

Резултатите от лечението варират от:

  • Обикновена релаксация
  • Възстановяване връзката ум-тяло
  • Премахване на болката
  • Снижаване на негативните емоции
  • Повишаване на общия положителен тонус на организма
  • Усещането за благополучие

До истинско чудо...  


ДАНИ  БОРИСОВА – гл. ас., магистър по семейна терапия; консултант - терапевт


           
Deteto.info
 
Такт ООД
София 1434,
кв. Симеоново,
ул. Симеоновска 19

Последвайте ни